• شیمی سال دوم

شیمی سال دوم


  • 215,000 تومان


مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل کلیه فصول کتاب درسی و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور داخل و خارج ۹۵ می باشد.


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۷
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور داخل و خارج ۹۵

حلقه ۱- فصل ۱ : ساختار اتم + حل تست های مربوطه
حلقه ۲- ادامه حل تست های فصل ۱ + فصل دوم : جدول تناوبی + حل تست های فصل ۲
حلقه ۳- فصل ۳ : ترکیبات یونی + تست های فصل ۳ + فصل ۴ : پیوند کووالانسی
حلقه ۴- ادامه فصل ۴ + حل تست های فصل ۴
حلقه ۵- ادامه حل تست های فصل + فصل ۵ : شیمی آلی{ مواد آلی اکسیژن دار در پیش ۲} + حل تست های فصل ۵
حلقه ۶- تحلیل تست های کنکور سراسری سالهای اخیر : فصل های ۱ و ۲ و ۳
حلقه ۷- تحلیل تست های کنکور سراسری سالهای اخیر : فصل های ۴ و ۵