30 درصد تخفیف
تصاعد و دنباله

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
84,000 تومان  ﷼ 120,000 تومان
30 درصد تخفیف
جمع بندی شیمی کنکور

مهندس محمد رضا مصلایی,دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
210,000 تومان  ﷼ 300,000 تومان
30 درصد تخفیف
جمع بندی فیزیک کنکور

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
245,000 تومان  ﷼ 350,000 تومان
30 درصد تخفیف
حساب دیفرانسیل و انتگرال

حسین شفیع زاده

مختص داوطلبان کنکور
203,000 تومان  ﷼ 290,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی تحلیل تست

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
42,000 تومان  ﷼ 60,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی سال دوم

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
137,000 تومان  ﷼ 195,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی سال سوم

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
137,000 تومان  ﷼ 195,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی پیش دانشگاهی ۱

دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
158,000 تومان  ﷼ 225,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل 2

دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
88,000 تومان  ﷼ 125,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل ۱

دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
105,000 تومان  ﷼ 150,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی پیش دانشگاهی ۲

مهندس محمدرضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
185,000 تومان  ﷼ 264,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی پیش دانشگاهی ۲ فصل 4

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
91,000 تومان  ﷼ 130,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی پیش دانشگاهی ۲ فصل ۳

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
161,000 تومان  ﷼ 230,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی ۳ فصل 2

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
56,000 تومان  ﷼ 80,000 تومان
30 درصد تخفیف
شیمی ۳ فصل 3

مهندس محمد رضا مصلایی

مختص داوطلبان کنکور
77,000 تومان  ﷼ 110,000 تومان