• عربی جامع کنکور استاد میثم فلاح

عربی جامع کنکور استاد میثم فلاح


  • 343,000 تومان


مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل ترجمه و تعریب - مبحث اسم - معرفه و نکره - جامد و مشتق - معتل و قواعد آن - مبحث فعل - انواع اعراب - مرفوعات - منصوبات - توابع و مجرورات و ... به همراه تحلیل تست های کنکور و همچنین تست های حل شده شامل : تست های 5 سال اخیر کنکور + تست های تالیفی استاد + تحلیل ویژه سوالات کنکور می باشد.


تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۲۶
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌   تست های سال های اخیر کنکور

حلقه ۱- فعل مضارع
حلقه ۲- فعل ثلاثی (مزید و مجرد )
حلقه ۳- جمله فعلیه
حلقه ۴- فعل صحیح و معتل
حلقه ۵- فعل معرب و مبنی
حلقه ۶- اسم از لحاظ حرف اخر و جنس
حلقه۷- موصولات ، اقسام من و ما ،اسم معرب و مبنی
حلقه ۸- ترجمه
حلقه ۹- اسم جامد و مشتق، منصرف و غیر منصرف
حلقه ۱۰- جار و مجرور ، جمله اسمیه ، خبر مقدم ، تبدیل انواع جمله
حلقه ۱۱- تست ترجمه
حلقه ۱۲- اعراب اسم ، مضاف و مضاف الیه
حلقه ۱۳- تست اعراب ، وصف و اضافه ، موصوف و صفت ، جمله وصفیه
حلقه ۱۴- مفعول مطلق به همراه تست
حلقه ۱۵- منصوبات مفعول فیه به همراه تست
حلقه ۱۶- منصوبات حال و تمییز
حلقه ۱۷ -منصوبات منادا و تست
حلقه ۱۸- منصوبات استثنا
حلقه ۱۹- معلوم ومجهول به همراه تست
حلقه ۲۰- فعل ماضی
حلقه ۲۱- تشکیل
حلقه ۲۲- اعلال ۱
حلقه ۲۳- اعلال ۲
حلقه ۲۴- نواسخ
حلقه ۲۵- تحلیل تست کنکور ۱
حلقه ۲۶- تحلیل تست کنکور ۲