• ادبیات فارسی-قرابت معنایی

ادبیات فارسی-قرابت معنایی


  • 48,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۲
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور