آمار و احتمال و آنالیز ترکیبی

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
192,000 تومان
تصاعد و دنباله

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
145,000 تومان
جمع بندی ریاضی کنکور

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
355,000 تومان
ریاضی-انتگرال

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
96,000 تومان
ریاضی-تحلیل تست

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
72,000 تومان
ریاضی-مشتق

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
178,000 تومان
ریاضی-کاربرد مشتق

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
178,000 تومان
لگاریتم، توابع نمایی، معادله و نامعادله،تابع، قدر مطلق، جزء صحیح،ماتریس

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
276,000 تومان
مثلثات

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
72,000 تومان
مجانب و حد

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
242,000 تومان
منحنی درجه ۲

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
145,000 تومان
هندسه وهندسه مختصاتی

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
98,000 تومان
پکیج جامع ریاضی کنکور

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
846,000 تومان