آمار و احتمال و آنالیز ترکیبی

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
192,000 تومان
تصاعد و دنباله

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
145,000 تومان
جمع بندی ریاضی کنکور

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
355,000 تومان
جمع بندی زیست شناسی کنکور (تست ترکیب)

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
355,000 تومان
جمع بندی شیمی کنکور

مهندس محمد رضا مصلایی,دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
355,000 تومان
جمع بندی فیزیک کنکور

مهندس مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
397,000 تومان
ریاضی-انتگرال

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
96,000 تومان
ریاضی-تحلیل تست

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
72,000 تومان
ریاضی-مشتق

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
178,000 تومان
ریاضی-کاربرد مشتق

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
178,000 تومان
زمین شناسی کنکور

دکتر محمد چلاجور

مختص داوطلبان کنکور
262,000 تومان
زیست شناسی -سال دوم دبیرستان

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
298,000 تومان
زیست شناسی -سال سوم دبیرستان

پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
298,000 تومان
زیست شناسی-پیش دانشگاهی 2

دکتر محمد چلاجور

مختص داوطلبان کنکور
298,000 تومان
زیست شناسی-پیش دانشگاهی ۱

دکتر علی محمد عمارلو

مختص داوطلبان کنکور
238,000 تومان